วันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวชิรเชษฐ์  กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรี ออกตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองนครพนม เพื่อมอบขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ให้ทันสมัยเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ