วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างออกตรวจดูการติดตั้งแนวกั้น ป้องกันอุบัตติเหตุ ที่บริเวณสามแยกทางไปโรงเรียนเซนโยเซฟ ชุมชนหนองแสง 1