วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวชิรเชษฐ์  กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายชิตพล  สีวาดมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมรับฟังปัญหาของชุมชน รวมถึงให้ความรู้เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน และการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน ณ ชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม