วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ดำเนินงานการประชุม

ของเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล ของเทศบาลเมืองนครพนม ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม