วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา10.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการจัดประชุมคณะกรรมการชมรมพลเมืองอาวุโส ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานชมรมพลเมืองอาวุโส เทศบาลเมืองนครพนม และได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางอารีรัตน์  พ่อบุตรดี ที่ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมพลฯ คนใหม่ ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม