วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ.2566-2570 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม