วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชิดชัย  วิพัทนะพร ประธานสภาเทศบาลเมืองนครพนม จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 เพื่อรับฟัง นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และ คณะผู้บริหาร ชี้แจงเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองนครพนม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม