วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กองต่างๆ ร่วมประชุมกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลเมืองนครพนม พิจารณาการจัดทำร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมประธานสภาเทศบาลเมืองนครพนม