วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการบริหารการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม