วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองนครพนม กำหนดจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพนม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม