วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในแนวเขตเวนคืน ที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อดำเนินการสร้างทางรถไฟฯ ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม