วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวชิรเชษฐ์ กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมทั้ง ว่าที่ร้อยโท วิรุจน์ ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนศรีเทพทุ่ง จำนวน 8 ราย