วัน 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนวัดโพธิ์ศรีและชุมชมวัดศรีเทพประดิษฐาราม จำนวน 6 ราย