วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายวชิรเชษฐ์ กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานในการ Kick Off ” กิจกรรมตลาดนัดขยะไซเคิล” เทศ

บาลเมืองนครพนม