วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา10.00 น. นายวชิรเชษฐ์ กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จังหวัดนครพนม