วันที่ 8 ก.พ. 2566 เวลา 10.00 น. นายโชคดี มังคละคีรีรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเป็นประธานการประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติพระราชบัญผู้ติโรงแรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยต่างๆ ซึ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ ณ ห้องประชุมทิพโฆษิตคุณ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม