วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนวัดโอกาส และชุมชมวัดป่าศรีสมพร จำนวน 2 ราย