วันที่ 7 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 น. นายโชคดี มังคละคีรี พร้อมนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญารองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมร่วมเป็นประธานโครงการตรวจเช็คและให้คำแนะนำในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

แก่ประชาชนและเตือนเหตุอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองนครพนม