วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโท วิรุจน์ ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่2/2566