วันที่ 17 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญารองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเป็นประธารฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”แกพนักงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด หรือที่รู้จัก 7 Eleven ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ทั้ง ๖๐ คน จะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้นได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ วิทยากรที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนครพนม ได้รับการอนุญาตจากกองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิง ณ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนม