วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนบ้านเอื้ออาทร และชุมชมวัดสารภาณนิมิตร จำนวน 6 ราย