วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายวชิรเชษฐ์ กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนวัดกลาง และชุมชมวัดมหาธาตุ จำนวน 8 ราย