วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ณ ห้องทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม