วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองนครพนม จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม