วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา12.30 นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายเทศมนตรีเมืองนครพนม เยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี