วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโท วิรุจน์ ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองนครพนม เป็น​ประธาน​ในการประชุม​คณะ​อนุกรรมการ​ด้านดำเนิน​กิจกรรม​กองทุน​(กลั่นกรอง​โครงการ)​ครั้ง​ที่​ 1/2566 ณ ห้องทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม