คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเทศบาลเมืองนครพนม

การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองนครพนม

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค. ๒๕๖๖)

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง