📢📢ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลา การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566📢📢
เทศบาลเมืองนครพนม ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2566
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🔴การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3-4 จากเดิม ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ขยายออกเป็น ภายในเดือนมกราคม 2566
🟡การประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1-2 จากเดิม ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ขยายออกเป็น ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2566
🟠การแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 6-7-8-คำอธิบาย จากเดิม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ขยายออกเป็น ภายในเดือนเมษายน 2566
🟢การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิม ภายในเดือนเมษายน 2566 ขยายออกเป็น ภายในเดือนมิถุนายน 2566
🔵การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิม งวดที่หนึ่ง ภายในเดือนเมษายน 2566 งวดที่สอง ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 งวดที่สาม ภายในเดือนมิถุนายน 2566 ขยายออกเป็น งวดที่หนึ่ง ภายในเดือนมิถุนายน 2566 งวดที่สอง ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 งวดที่สาม ภายในเดือนสิงหาคม 2566
🟣การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิม ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 ขยายออกเป็น ภายในเดือนกรกฎา 2566
🟤การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม️ จากเดิม ภายในเดือนมิถุนายน 2566 ขยายออกเป็น ภายในเดือนสิงหาคม 2566