การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2567

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2566

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม (๓๑๑๐๒๕๖๒)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม (๒๑๐๙๒๕๖๑)

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๑๐๓๒/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน งานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๑๐๓๖/๒๕๖๑ เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

หนังสือส่งสำเนาแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๑๙๓/๒๕๖๑ เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน

คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๒๔๕/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑