เนื่องจากในขณะนี้ จังหวัดนครพนม กำลังเผชิญกับปัญหามลภาวะ ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่สูงกว่ามาตรฐานมาก เทศบาลเมืองนครพนมมีความตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน จึงขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือและป้องกันตัวเองให้กับพี่น้องประชาชน

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1FKMxyJO3ppy3gHnEwwZ0wuKiAVG9o5us