ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ประกาศ เรื่อง แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do’s & Don’ts) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำ ขอใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองนครพนม พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัด เวลา สถานที่เลือกสรร หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน)

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง รับสมัครเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง มาตรการป้องกันการโฆษณาด้วยการทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณ๊ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป)

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การประมูลให้เช่าล็อคใต้ภาพสามมิติ จำนวน ๑๓ ล็อค

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง สรุปผลการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย กรณีการจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำ “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)”

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ (บริษัท มิ่งขวัญวิศวกรรม จำกัด)

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดประติมากรรมในวงเวียน

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลเมืองนครพนม ว่าด้วยการให้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง จัดตั้งชมรมฟุตบอลบุคลากรเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การประกาศใช้บังคับ ระเบียบเทศบาลเมืองนครพนม ว่าด้วยการใช้รถรางและค่าธรรมเนียมการใช้รถราง พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา (กรณีไม่สามารถติดต่อได้)

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่องการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนมปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่องกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑