ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดทรัพย์สินที่เสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้งานได้