งบประมาณรายจ่ายประจำปี

1) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานบริหารทั่วไป)

2) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานวางแผนสถิติและวิชการ)

3) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานบริหารงานคลัง)

4) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานเทศกิจ)

5) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

6) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

7) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

8) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานระดับมัธยมศึกษา)

9) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

10) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (แผนงานสาธารณสุข)

11) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (แผนงานสังคมสงเคราะห์)

12) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

13) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานไฟฟ้าถนน)

14) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

15) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานบำบัดน้ำเสีย)

16) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

17) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานกีฬาและนันทนาการ)

18) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

19) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

20) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้ฐาน)

21) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (แผนงานงบกลาง)

1.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานบริหารทั่วไป) สำนักปลัดเทศบาล

2.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

3.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานบริหารงานคลัง) 

4.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานเทศกิจ)

5.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

6.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

7.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

8.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานระดับมัธยมศึกษา)

9.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานศึกษาไม่กำหนดระดับ) 

10.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (แผนงานสาธารณสุข)

11.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (แผนงานสังคมสงเคราะห์)

12.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

13.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานไฟฟ้าถนน) 

14.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

15.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานบำบัดน้ำเสีย)

16.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

17.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานกีฬาและนันทนาการ)

18.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

19.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

20.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

21.รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (แผนงานงบกลาง)