การบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเทศบาลเมืองนครพนม การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง...