การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ พ.ศ.2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ....

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง...

การบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเทศบาลเมืองนครพนม การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง...