การป้องกันการทุจริต

สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลเมืองนครพนม รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผน ๖ เดือน          แผน ๑๒ เดือน มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ...

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 สารบัญ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผ่นพับหน้าแรก แผ่นพับหน้าสอง รายงานผลการดำเนินโครงการ...