ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเตล็ด (One Stop Service : OSS)

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม-เรื่อง-จัดตั้งศูนย์บริการร่วม-ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเทศบา_compressed คำสั่ง-แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม-ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองนครพนม-_compressed...

แผนป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองนครพนม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองนครพนม รอบ ๖ เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต...

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖...

นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของเทศบาลเมืองนครพนม แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift...

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย) ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำขอใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ...