สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5

เนื่องจากในขณะนี้ จังหวัดนครพนม กำลังเผชิญกับปัญหามลภาวะ ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่สูงกว่ามาตรฐานมาก เทศบาลเมืองนครพนมมีความตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน จึงขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์...
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

เทศบาลเมืองนครพนม ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00...
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจัดทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2566

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจัดทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองนครพนมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจัดทำทะเบียนสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี...