ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโท วิรุจน์ ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมหน้าห้องรองนายกเทศมนตรี ชั้น 3...

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พรบ.เทศบาล พ.ศ....