ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป...

หน่วยตรวจสอบภายใน

การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2567 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2566 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม (๓๑๑๐๒๕๖๒)...

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเตล็ด (One Stop Service : OSS)

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม-เรื่อง-จัดตั้งศูนย์บริการร่วม-ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเทศบา_compressed คำสั่ง-แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม-ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองนครพนม-_compressed...

แผนป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองนครพนม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองนครพนม รอบ ๖ เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต...

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖...

นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของเทศบาลเมืองนครพนม แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift...

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองนครพนม

รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองนครพนม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน...

คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม

คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี...

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม

 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ....

Menu