6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม


โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ป.6

นางพรพรรณ วิทยเจียกขจร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

โทร.042-511337

โรงเรียนเทศบาล 2 (บำรุงเมือง)

ปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ป.6

นางวิไลวรรณ สังข์เกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โทร.042-511438

โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ม.6

นายนครินทร์ เหลือบุญชู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โทร.042-511539

โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์200ปี)

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ป.6

นายอภิรักษ์ วรกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โทร.042-512053

โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส)

เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ป.6

นางจุติภรณ์ สุวรรณสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โทร.042-512131

โรงเรียนเทศบาล 6 (ยงใจยุทธ)

เปิดสอนระดับอนุบาล

นางสาวศิริพร  ภูสีเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โทร.042-520820

Menu