ชุมชน                                            


25 ชุมชนในเขตเมืองนครพนม

1.ชุมชนวัดศิริพุทธาราม

ประธานชุมชน นายพิบูลย์  ดวงสา โทร.088-0629001

3.ชุมชนกกต้อง

ประธานชุมชน นางอารีรัตน์  พ่อบุตรดี โทร.087-9503404

5.ชุมชนหนองแสง 1

ประธานชุมชน นายสมชาย  ไตรจักร โทร.061-0487680

7.ชุมชนหนองบึก

ประธานชุมชน นางสาวเกตุแก้ว  พรมลา โทร.087-8599850

9.ชุมชนโพนบก

ประธานชุมชน นางปลื้มจิตร  บัวสาลี โทร.083-2628518

11.ชุมชนโอกาส 2

ประธานชุมชน นางศิริพร  เกียรติกุล โทร.087-4305213

13.ชุมชนดอนเมือง 2

ประธานชุมชน ด.ต.แสวง  วันศร โทร.084-6026199

15.ชุมชนวัดศรีเทพประดิษฐาราม

ประธานชุมชน นามสมปรารถ  ไกยสิทธิ์ โทร.088-0318357

17.ชุมชนวัดมหาธาตุ

ประธานชุมชน นายประพันธ์  พิมพานนท์ โทร.061-1180373

19.ชุมชนวัดสารภาณนิมิต

ประธานชุมชน นางพวงทอง  สีหนาท โทร.083-4181099

21.ชุมชนวัดพระอินทร์แปลง

ประธานชุมชน นายโชคชัย  อินทร์เสนลา โทร.061-083-2061

23.ชุมชนศรีเทพทุ่ง

ประธานชุมชน นายเผด็จ  ลองจำนงค์ โทร.081-0560452

25.ชุมชนเอื้ออาทร

ประธานชุมชน นางพรทิพย์  เพชรลิตร โทร.081-1178714

2.ชุมชนวัดทุ่งประชานารถ

ประธานชุมชน นางโชติมา  เทพกรรณ์ โทร.062-4742246

4.ชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม

ประธานชุมชน นางจงกล  สุขีตา โทร.086-2345718

6.ชุมชนหนองแสง 2

ประธานชุมชน นางสมจิต  สุวรรณกีฏะ โทร.088-2966414

8.ชุมชนหนองบึกท่า

ประธานชุมชน นางจุฑาพร  รัตนโยธิน โทร.086-8548621

10.ชุมชนวัดโอกาส

ประธานชุมชน นายอภิสิทธิ์  ณรงค์กิจพาณิช โทร.083-0151245

12.ชุมชนดอนเมือง

ประธานชุมชน นายณัฐวัตร์  ศรีเมือง โทร.062-8934310

14.ชุมชนวัดอรัญญิกาวาส

ประธานชุมชน นายธนวิทย์  พนมนันทชัย โทร.081-5464600

16.ชุมชนวัดกลาง

ประธานชุมชน นายนาวี  ปาละเสริฐธัญกุล โทร.083-1515809

18.ชุมชนน้อยใต้

ประธานชุมชน นายฉัตรชัย  แข็งข้อ โทร.086-8548733

20.ชุมชนวัดโพธิ์ศรี

ประธานชุมชน นายวิรุล  ต้นเงิน โทร.087-8547543

22.ชุมชนวัดป่าศรีสมพร

ประธานชุมชน นายมานิต  เจริญวงศ์ โทร.088-5992842

24.ชุมชนอัมพร 2

ประธานชุมชน นายนิวัฒน์  รุ่งรัตนชีวิน โทร.080-7425111

Menu