สภาเทศบาลเมืองนครพนม


นายธนคม รัตนเมธาวงศ์

ประธานสภาเทศบาลเมืองนครพนม

นางอุดม พรหมอารักษ์

รองประธานสภาเทศบาลเมืองนครพนม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม เขต 1


นายชิดชัย วิพัทนะพร

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

พันจ่าอากาศเอก สุชาติ ฉิมตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

นายพิบูลย์ ดวงสา

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

นายปริญญา กล่ำสกุล

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

นายสมศักดิ์ สุภาพ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

นายก่อเกียรติ สาระวิถี

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม เขต 2


นายธนคม รัตนเมธาวงศ์

ประธานสภาเทศบาลเมืองนครพนม

นางวิณร์ นามประภากร

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

นางอุดม พรหมอารักษ์

รองประธานสภาเทศบาลเมืองนครพนม

นายพีรพันธ์ ตั้งตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

นายสมเกียรติ โชติวุฒิเดชา

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

นายสุรวุฒิ รักอำนวยกิจ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม เขต 3


นายวันชัย ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

นางวาสนา ฉายาเวทย์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

ร้อยตำรวจตรี ประจักษ์ เรืองแสน

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

นายนาวี ปาละเสริฐธัญกุล

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

นายปัญญา น้อยสา

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

นายโชคชัย อินทร์เสนลา

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม