คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม


นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
โทร. 084-4187979

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

นายโชคดี  มังคละคีรี
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 081-7391048

นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 081-8714567

นายเกียรติศักดิ์  แก้วทองสุข
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 080-7655599

ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

นายวรวิทย์  เจริญวัชระ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 081-9546520

(ว่าง)
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายพรชัย  กุลตั้งวัฒนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

ว่าที่ร.ท.วิรุจน์  ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม
โทร. 
089-4869895

รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

ว่าที่ ร.ท. วิรุจน์  ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาล
โทร. 089-4869895

 

นางอุบลรัตน์  ไชยพานิชย์
รองปลัดเทศบาล
โทร. 087-8615988

 

นายมนตรี  ม่วงคำหมื่น
รองปลัดเทศบาล
โทร. 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาววิชนี  เข็มเพชรพราว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 087-2362409

นายอำพร  ศิริภักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-4842809

นายประกอบ อิ่มเสมอ
ผู้อำนวยการกองช่างสุขภิบาล
โทร. 081-8725429

นายอุดร  แก้วสุพรรณ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
โทร. 081-7090733

นางวิไลลักษณ์ โทพล
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
โทร. 062-9905591

นางภาวิณี  โสมณวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 088-3763012

นายชิตพล  สีวาดมา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 082-8504519

นางศุภลักษณ์  สูงนารถ
ผู้อำนวยการสำนักศึกษา

นายชัชวาลย์ วงษ์มากวารี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 081-6458336

จ่าสิบเอกเนติธร  วงศ์จำปา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปิยะดา  โทพล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)
โทร. 093-3121058

นางสุดวนิดา  เหลือบุญชู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี)
โทร. 085-4600989

นางวิไลวรรณ สังข์เกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)
โทร. 089-8619558

นางจุติภรณ์ สุวรรณสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5
(สมพร อภัยโส)
โทร. 089-9411206

นายนครินทร์  เหลือบุญชู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)
โทร. 089-8426635

นางสาวศิริพร  ภูสีเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)
โทร. 084-7987939

โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ