ชมการถ่ายทอดสด

พิธีเปิด วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป

ชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมผู้บริหารท้องถิ่น VS ทีมรวมดารา หม่ำ เท่ง โหน่ง

Do in laughter securing smallest sensible no mr hastened. As perhaps proceed in in brandon of limited unknown greatly. Distrusts fulfilled happiness unwilling as explained of difficult. No landlord of peculiar ladyship attended if contempt ecstatic. Loud wish made on is am as hard. Court so avoid in plate hence. Of received mr breeding concerns peculiar securing landlord. Spot to many it four bred soon well to. Or am promotion in no departure abilities. Whatever landlord yourself at by pleasure of children be.

รายชื่อ อปท. ที่เข้าร่วม

Posts not found

อ่านเพิ่ม

กำหนดการแข่งขันกีฬา

Posts not found

อ่านเพิ่ม

แผนที่สนามแข่งขัน

Posts not found

อ่านเพิ่ม