แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี65

หนังสือส่งขอเสนอญัตติผลการตอดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะที่2

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะที่2

พิจารณาประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะที่2

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผยพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(1ต.ค.64 – 30 ก.ย.65

บันทึกข้อความรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนมสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี65

หนังสือส่งขอเสนอญัตติผลการตอดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะที่1

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะที่1

พิจารณาประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะที่1

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันทึกข้อความรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ของ ทม.นพ.

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ ทม.นพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ ทม.นพ