บันทึกข้อความรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะที่ 1