รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี65