ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางหลวงเทศบาล (ข้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางหลวงเทศบาล (ข้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)