โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนนิตโย (ฝั่งขวาทาง) ช่วงหน้าวัดอรัญญิกาวาส) ถึงร้านเอเชียยางยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)