ประกาศก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสว่างพัฒนา จากแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ถึงแยกถนนผังเมืองรวมสาย ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)